Elevstipendiater utsedda

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners och Svenska Klassikerförbundets elevstipendier 2018 har tilldelats Vilma Holmgren, Götene, elev vid gymnasiet Västerhöjd Skövde och Clara Silfverswärd Dahlgren, Stockholm, elev vid Kungsholmens gymnasium.

Stipendiet innefattar resa t.o.r. Sverige – Grekland och en veckas vistelse i Athen i samarbete med Svenska Atheninstitutet som för stipendiaternas räkning anordnar studiebesök och utflykter till arkeologiskt kända landmärken i Grekland. Stort grattis till Vilma och Clara!

Utlysning av Hagendahls minnesfond

Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond har till uppgift att främja vetenskaplig forskning eller undervisning inom den klassiska antikens vetenskapsområde med tyngdpunkt på latinskt språk, romersk litteratur och historia. Fonden står under överinseende av Svenska klassikerförbundet. Bidrag från Minnesfonden kan erhållas av individ eller organisation, som genom sin verksamhet främjar fondens syfte. Bidrag kan utgå i form av stipendier för studier, för konferensresa, författande av vetenskaplig artikel eller projektarbete.

Nästa utdelning av medel från fonden avses äga rum i början av juni 2018 och då beräknas omkring kr 270.000 stå till förfogande. Intresserade personer och organisationer inbjuds att senast måndagen den 23 april 2018 insända en ansökan om bidrag till projekt inom det angivna ämnesområdet.

Ansökan skall sändas till styrelsens ordförande, professor Hans Aili, antingen per post i tre exemplar eller som bilaga till e-post. Den skall innefatta en kortfattad projektbeskrivning, inklusive tidsplan och ekonomisk kalkyl, och en redovisning av sökandens akademiska examina. Ansökan skall också innehålla den sökandes privatadress och personnummer. Styrelsen väntar sig vidare att få reda på om bidrag sökts från andra fonder eller finansieringskällor. Eftersom ingen sökande kan räkna med mer än partiell kostnadstäckning från Hagendahlfonden, betraktas redan beviljade bidrag från andra källor som en merit.

Sökande som erhållit bidrag förväntas inkomma till fonden med en kort rapport i essäform om projektmedlens användning och de resultat den sökande uppnått. Fonden kommer inte att bevilja ytterligare bidrag till sökande som inte redogjort för hur tidigare mottagna fondmedel använts.

Inkomna ansökningar kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att var och en av de sökande kommer att få ett personligt meddelande om beviljande eller avslag. Den förvaltande banken får en sammanställning i utskrift med namnen på stipendiaterna och de beviljade beloppen. Den digitala information som processen genererar kommer att arkiveras så, att ingen obehörig kan få tillgång till den genom dataintrång.

For information in English see attachment

Utlysning av stipendier för gymnasielärare i klassiska språk

Svenska institutet i Rom och Svenska Klassikerförbundet utlyser 6 st stipendier för gymnasielärare i klassiska språk för deltagande fortbildningskursen ”Antikens Rom –arkeologi och historia” sommaren 2018. Kursen äger rum i Rom med exkursioner i närområdet 25 juni–1 juli 2018. Kursdeltagarna måste vara på plats den 24/6. Stipendiet inkluderar kostnader för själva kursen, boende i enkelrum på institutet samt transporter vid exkursionerna. Resor till och från Rom samt måltider och andra personliga utgifter bekostas av deltagarna själva. Kursansvarig är Rominstitutets direktör fil.dr. Kristian Göransson. Efter kursen utfärdas ett intyg om deltagande.

Behöriga att söka till kursen är i första hand lärare som undervisar i klassiska språk på gymnasiet, i andra hand lärare som är behöriga i ämnena men inte har undervisning innevarande år, i tredje hand lärare i ämne för vilket kursen kan vara relevant (historia, italienska).

Svenska Klassikerförbundet utser stipendiaterna och ansökningen skall innehålla kortfattad cv med uppgifter om ämnesbehörighet, lärarutbildning, nuvarande anställning samt i vilka ämnen den sökande f n undervisar. Av ansökan ska också framgå om sökande tidigare deltagit i fortbildning vid Athen- eller Rominstitutet. Ansökan ställs till vice ordf. i klassikerförbundet Gunhild Vidén, adress gunhild.viden@gmail.com,  och skall vara inkommen senast 1/3. Besked om vilka som tilldelats stipendium lämnas per mail i början av april.

Tidigare deltagare i fortbildningskurserna kan vittna om att institutens kurser håller mycket hög klass och att detta är ett unikt tillfälle att förbättra sina kunskaper om antikens Rom.

Hjärtligt välkomna med era ansökningar!

 

Styrelsen för Svenska Klassikerförbundet

 

Stadgarna för Staffan Edmars fond har uppdaterats

Svenska Klassikerförbundet förvaltar Staffan Edmars fond för klassiska språk som har till syfte att främja utbildning i latin och klassisk grekiska inom skola och folkbildning. Vid förbundets styrelsemöte 23 september uppdaterades stadgarna till att även inkludera handledarersättning till den som praktiskt genomför kursverksamhet online eller annan distansundervisning för nybörjare i latin eller klassisk grekiska. Läs mer om fonden här!