Staffan Edmars fond har följande ändamål:

a) nytryck/omtryck av läromedel i latin eller klassisk grekiska för skola och folkbildning

b) resestipendium till gymnasist(er), som avser att göra arkeologisk studieresa till Grekland eller Italien (i första hand med anknytning till Svenska institutet i Athen, resp. Rom)

c) information till gymnasister som inte följer humanistiskt program, hur de kan studera latin eller klassisk grekiska digitalt och på egen hand

d) stimulansbidrag till den ledare som hos studieförbund eller annorstädes initierar och genomför s.k. enskild studiecirkel i latin eller klassisk grekiska under 12-20 timmar, se studieförbundens hemsidor. Studieförbund tillhandahåller som regel lokal, medan ersättning till ledaren kan bli en fråga för Staffan Edmars fond och/eller deltagarna

e) kostnader för domäner och webbhotell (hos One.com) för Edmars kurser online i latin (domän www.latinintroduktion.se och domän www.dittlatin.se) och i klassisk grekiska (domän www.alfatillantigone.se).

Mer information om fonden finner du här:
STADGAR 2023-10-08 för Staffan Edmars fond för klassiska språk

Athenstipendium

Svenska Klassikerförbundet förmedlar varje år två elevstipendier för vistelse i Aten under en vecka på vårterminen. Stipendierna bekostas av Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner och Staffan Edmars fond.

Ansökningshandlingar skickas från förbundet till skolor med undervisning i grekiska och/eller latin.

Harry Erkells minnesfond

Harry Erkell var docent vid Göteborgs universitet, lektor i klassiska språk, lärarutbildare och läromedelsförfattare. Mellan åren 1964 och 1977, en omvälvande tid för latinets och grekiskans ställning i gymnasieskolan, var han Klassikerförbundets ordförande. Hans insatser för att rädda de klassiska språken kan inte överskattas. Efter hans bortgång 2001 inrättades minnesfonden med medel som i enlighet med Harry Erkells egen önskan influtit till Klassikerförbundet från privatpersoner och institutioner.

Yngre medlem i Klassikerförbundet kan ansöka om medel ur fonden som bidrag till egen fortbildning.

Statuter

Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond

Harald Hagendahl var professor i klassiska språk med undervisningsskyldighet i latin vid Göteborgs universitet 1938 – 1956. I sin forskargärning är han mest känd för sina arbeten om kyrkofädernas förhållande till de klassiska författarna. Romersk historia var ett annat område som stod centralt i hans forskning. Nybörjarboken Lingua Latinahar säkert gjort honom mest känd för åtskilliga generationer latinelever. En stor del av arvet efter Harald Hagendahl och hans hustru Tonny, född Verduin, skulle enligt testamentet från 1968 föras över till en minnesfond.

Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond har till uppgift att främja vetenskaplig forskning eller undervisning inom den klassiska antikens vetenskapsområde med tyngdpunkt på latinskt språk, romersk litteratur och historia. Fonden står under överinseende av Svenska klassikerförbundet. Bidrag från Minnesfonden kan erhållas av individ eller organisation, som genom sin verksamhet främjar fondens syfte. Bidrag kan utgå i form av stipendier för studier, för konferensresa, författande av vetenskaplig artikel eller projektarbete. Medel brukar utlysas på våren.