Utlysning: Svenska institutet i Athens stora forskningsstipendium 2025

STORA FORSKNINGSSTIPENDIET VT 2025 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN


Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed Institutets stora
forskningsstipendium för vårterminen 2025. Stipendiet är avsett för dem som ägnar sig åt
vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet
som förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt
svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde
ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på
ansökningarnas kvalitet och relevans.


Behöriga sökande är studenter som genomför en masterutbildning (eller har avslutat en
sådan och ämnar söka till forskarutbildningen), doktorander och nydisputerade doktorer
(de senaste fem åren). Sökande som tidigare inte haft stipendiet har företräde framför den
som redan innehaft stipendiet ett kalenderhalvår.


Vid bedömningen av ansökningen läggs stor vikt vid syftet med forskningsvistelsen i Athen
och dess genomförbarhet. Ansökningen bedöms utifrån de kunskaper och färdigheter som
den sökande förväntas ha i sin nuvarande utbildning eller karriärsteg, vilket försäkrar att
studenter och disputerade kan konkurrera på samma villkor.


Stipendietiden vid Svenska institutet i Athen skall uppgå till minst 4 månader. I stipendiet
ingår rätt till bostad på Institutet i högst 6 månader under perioden den 1 januari–30 juni
2025, efter överenskommelse med Institutets direktör. Stipendiebeloppet är 45 200 kr för
fyra månaders vistelse och kan ökas med 1 600 kr för varje ytterligare vecka upp till högst
50 000 kr.


Stipendiaten skall kontakta direktören i god tid för att lägga upp en plan för vistelsen. På
plats förväntas stipendiaten aktivt delta i Institutets verksamhet och hålla direktören
underrättad om sin forsknings framskridande samt hålla seminarium på Institutet och, efter
överenskommelse, i begränsad utsträckning, vara direktören behjälplig med skilda
arbetsuppgifter vid Institutet. Härvid bör stipendiatens egna studieuppgifter i möjligaste
mån tillgodoses. Efter avslutad stipendietid skall en kort vetenskaplig redogörelse lämnas
till Styrelsen.


Sökande skall i ansökan bifoga:

 1. Redogörelse för hela forskningsprojektet/avhandlingsarbetet inkluderande syfte,
  frågeställningar, metod, materialbeskrivning samt arbetsplan inklusive tidsramar.
  Ange även i förekommande fall handledare (max. 3 sidor).
 2. Detaljerad forskningsplan för den planerade stipendietiden (max. 2 sidor).
 3. Motivering av behov för vistelsen i Grekland (max. 1 sida).
 4. Curriculum vitae.
  Ansökan skall skickas via e-post som ett dokument (pdf) senast den 2 april 2024 till
  styrelsens sekreterare, Jenni Hjohlman: jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se
  Mottagen ansökan bekräftas via e-post.
  Stockholm 2024-02-22