Förbundet stiftades den 15 augusti 1935

§ 1 Svenska Klassikerförbundet skall främja studiet av latin, grekiska och antikens kultur och samhällsliv. Förbundets insatser skall avse skolan, den högre utbildningen och forskningen. Dessutom skall förbundet stimulera till folkbildnings-insatser inom dessa ämnesområden.

§ 2 Var och en som önskar stödja förbundets verksamhet kan bli medlem av förbundet.

§ 3 Medlemsavgiftens storlek bestämmes av årsmötet.

§ 4 Förbundets årsmöte skall hållas mellan den 1 januari och den 15 februari. Extra förbundsmöte hålles då styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen på-kallas av minst 30 medlemmar.  Kallelse till möte skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna minst två veckor före mötet. I kallelse till extra möte skall angivas för vilket ändamål mötet hålles.

§ 5 Vid årsmöte skall förekomma:

 1. Val av a. mötesordförande, b. sekreterare, c. två justeringsmän, tillika rösträknare
 2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat
 3. Fastställande av dagordning
 4. Föredragning av a. styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning, b. revisorernas berättelse
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 7. Fastställande av årsavgift
 8. Val av styrelse a. ordförande, b. vice ordförande, c. högst 14 övriga ledamöter
 9. Val av a. två revisorer, b. två ersättare för dem
 10. Val av tre ledamöter i förbundets valberedning
 11. Övriga frågor.

§ 6 Vid förbundets möten har varje närvarande medlem en röst. Omröstningen sker öppet. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder.

§ 7 Vid möte med förbundet behandlas ärende som finns upptaget på dagordningen eller som angivits i särskild kallelse. Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmötet skall senast den 1 december tillställa styrelsen skriftlig framställning (motion) i ärendet. Fråga som väckts av förbundsmedlem under möte kan tas upp utan föregående beredning inom styrelsen, om mötet medgiver det.

§ 8 Årsmötet utser valberedning, bestående av en sammankallande samt två övriga ledamöter. Valberedningen förbereder samtliga vid föreningsmöte förekommande val för tiden till och med nästföljande årsmöte.

§ 9 Förbundets styrelse består av ordförande, vice ordförande samt högst 14 övriga ledamöter, vilka väljs av årsmötet för en tid av ett år. Minst en av ledamöterna skall företräda yngre universitetsstuderande. Sådan ledamot kan omväljas högst två gånger och får icke vid något valtillfälle ha fyllt 30 år.

§ 10 Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen kan med sig adjungera annan person.

§ 11 Förbundsstyrelsen handhar ledningen av förbundets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och vid förbundets möten fattade beslut samt är mellan dessa möten beslutande organ. 
Styrelsen åligger
* att förbereda förbundets årsmöte och extra möten
* att verkställa vid sådant möte fattade beslut
* att utse för verksamheten erforderliga arbetsutskott och nämnder
* att före förbundets årsmöte till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte balansräkningar avseende det senaste räkenskapsåret. 
Styrelsens uppgift är i övrigt
* att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och arbeta för de syften som anges i § 1
* att följa den allmänna utvecklingen på utbildningsområdet.

§ 12 Styrelsen sammanträder minst en gång årligen samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar.  Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av ledamöterna är närvarande.  Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av de flesta närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 13 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer och ersättare för dem.  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med nästföljande 31 december.

§ 14 Styrelsen kan utse hedersledamot av förbundet.

§ 15 För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten, av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta.

§ 16 För upplösning av förbundet och överförande av förbundets tillgångar till annat ändamål fordras beslut i samma ordning som i § 15 stadgas. För giltighet av sådant beslut fordras dock ¾ majoritet vid vartdera mötet.