PEDAGOGISKA NÄMNDEN 1962 – 1997

Pedagogiska nämndens första meddelande utkom i maj 1962. Under de följande 35 åren författade/ederade/vidarebefordrade nämndens ledamöter nästan 300 alster. Dessa sändes till Klassikerförbundets medlemmar och till skolor som prenumererade på meddelandena.

Under de första åren var kopieringsmöjligheterna på skolorna i landet inte lika stora som idag. Således beställde lärarna material till sina elever i erforderlig omfattning. Nämnden lät skriva ut allt material på s. k. Gestetnerstenciler, som sedan drogs ut på stencilapparat på Klassiska institutionen i Göteborg. Därefter plockades det ihop och sändes ut till beställarna. Åtskilliga personer i  Göteborgsområdet verkade under längre eller kortare tid som ”PN-slavar”! I slavens arbete ingick att effektuera nya beställningar. Stencilerna sparades för det ändamålet och kunde med tiden bli ganska slitna. De hade en tendens att gå sönder mitt under stencileringen av en ny runda, och ”slaven” hade då inget annat alternativ än att skriva om hela stencilen på ett nytt stencileringsblad.

Inte bara skriftligt material framställdes. Nämnden lät producera fyrtiotalet ljudband med föredrag i vitt skilda ämnen, dramatiseringar, språktexter och uppläsningar. Vid ett tillfälle sändes även fotografier ut med meddelandet.

Till allt ovanstående kom även information om nyutkomna böcker och skivor. Diabildserier recenserades, exempel på prov och rättningar av desamma spreds till medlemmarna och sist men inte minst gavs tips om lämplig fortbildning för lärare i klassiska språk.

På 1980-talet insändes allt färre bidrag till PN. Det nya som producerades hade oftast nämndens egna medlemmar som upphovsmän. I takt med skolornas förbättrade möjligheter till kopiering minskade antalet beställningar. Många skolor hade under hela PN:s verksamhetstid prenumererat på meddelandena och torde ha haft en rätt fullständig uppsättning av det som skapats. PN:s framtid började diskuteras på Klassikerförbundets styrelsemöten och 1997 avslutades verksamheten formellt och kvarvarande finansiella medel överfördes till förbundet.

Sedan 1990-talet har vid några tillfällen PN:s ”10-i-topp”-produkter på nytt givits ut i Classica. Tanken är nu att lägga ut en del av materialet i nyredigerat skick på den här webben.

Den som saknar material i sin samling kan meddela undertecknad.

Kjell Weinius