Inriktning språk på humanistiskt program

Humanistiska programmet har två inriktningar, en mot kultur och en mot språkInriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra. En spännande väg till dessa fördjupade kunskaper finns i latinet. Med innehållet på den här webben vill vi stödja alla som på ett eller annat sätt vill ha tillgång till informationsmaterial om den språkliga inriktningen på humanistiskt program i allmänhet och latin i synnerhet.

Bildspel om latinämnet

Det bildspel i PowerPoint-format om latinämnet som kan laddas ner från länken nedan kan med fördel användas vid informationstillfällen där en projektor finns tillgänglig.

Bildspel i PPT-format

Informationsblad: Språklig inriktning

Inriktning Språk på humanistiskt program är den studieväg som erbjuder flest studiepoäng i språk. Den ger därmed möjlighet till flerspråkighet och de fördjupade språkkunskaper som efterfrågas i yrken där kunskaper om språk och kultur är viktiga (exportindustrin, EU, andra internationella sammanhang). Genom att klicka på länken här nedanför kan du ladda ner ett informationsblad i Pdf-format. Bladet kan användas vid olika informationstillfällen och spridas antingen digitalt eller på papper.

Informationsblad i Pdf-format

Varför?

Vad har du för nytta av att studera latin – språk och kultur?

Du kommer att förstå de moderna språken bättre. 60 % av orden i eneglskan kommer från latinet. När du skaffar dig god kunskap om latinska basord får du med dig nyckeln till latinets dotterspråk (franska,  spanska, italienska, portugisiska m.fl.) Du får en viss förmåga att passivt förstå de romanska språk som du inte har studerat direkt. Jämför latinets quattuor fyra, franskans quatre, spanskans cuatro, italienskans quattro, portugisiskans quatro. Många svåra ord i svenskan kommer du dessutom att begripa bättre.

Citat och sentenser

Du lär dig förstå innebörden av ett antal kända citat och sentenser på originalspråket. Du har säkert redan mött t.ex. Navigare necesse est – Att segla är nödvändigtCarpe diem! – Ta vara på dagen! Alea iacta est – Tärningen är kastad. Veni, vidi, vici. – Jag kom, jag såg, jag segrade.

Latinska texter

Genom att studera text på originalspråket kommer du också i närkontakt med människor som för årtusenden sedan uttryckte sina känslor, tankar och erfarenheter, t.ex. Catullus dikt:

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.
(Hata jag måste men älskar ändå. Men varför?
Jag vet ej. Blott att så verkligen är, känner jag sorgsen med kval.)

Dessa människors levande texter har inspirerat generationer av poeter, dramatiker och romanförfattare över hela Europa.

Vetenskapligt fackspråk

Med latinkunskap får Du möjlighet att förstå många vetenskapers fackspråk. Latinsk terminologi används i dag inom bl.a. botanik (växtnamn som sinapis arvensis – åkersenap, linnea borealis – nordisk linnea, zoologi (t.ex. felis silvestris – skogskatt, vildkatt, vespa – geting, pica – skata), medicin (t.ex. fractura – brott på ben, atrophia musculorum – muskelförtvining) och juridik (t.ex. álibi – annorstädes). Praktiskt taget alla nya tekniska termer går tillbaka till latinska (eller grekiska) ordstammar. Också näringslivets och reklamens språk influeras av latinet, t.ex. Domus – hus, Semper – alltid, Volvo – jag rullar, Dux – ledare.

Ordbildning

Du lär dig latinska förstavelser och ordstammar och får större språklig säkerhet: subtrah-era (dra undan), distrah-era (dra åt olika håll), transport-era (bära över), export-era (bära, föra ut), inklud-era (innesluta), exklud-era (utesluta), abdik-era (avsäga sig), revid-era (åter se igenom) etc.

Tankar och idéer om samhället

Det antika Rom har spelat en roll inte bara för litteratur utan också för tankar och idéer om samhället. Det gäller inte bara grundläggande begrepp om hur ett samhälle kan organiseras som folkstyre och republik, utan också rättsväsendet mer konkret. Ordet juridik härstammar f.ö. från latinet (ius, iuris – rätt).

Arkitektur

Byggnadskonsten utvecklades under romarriket. Valvslagning och byggandet av akvedukter (aquaeductus – vattenledning) var bland mycket annat romerska specialiteter. Den grekisk-romerska arkitekturen har inspirerat den västerländska byggnadskonsten in i våra dagar.

Latinämnet

Latin – språk och kultur

Ämnet latin – språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Latinet har varit modersmål och kommunikationsspråk för en stor del av Europas befolkning under drygt tvåtusen år och är idag en sammanbindande länk mellan många länder i världen som förmedlare av ett gemensamt språkligt och kulturellt arv.

Bildspel

Det här bildspelet med muntliga kommentarer illustrerar det centrala innehållet i latinets kurser.

Latintexter

Vargen och lammet

Som exempel på en lättare latinsk text presenteras här fabeln om Vargen och lammet av den romerske fabeldiktaren Phaedrus. Fablerna för inte sällan de förtrycktas talan mot de mäktiga och starka.

Lupus et agnus

Quondam lupus et agnus ad eundem rivum venerunt. Superius lupus stabat, agnus inferius. Lupus improbus, causam iurgii quaerens, dixit: ‘Cur aquam turbulentam facis mihi bibenti?’ Agnus verbis lupi perterritus respondit: ‘Quomodo possum, lupe, id facere? Aqua enim a te ad me fluit.’ Lupus veris verbis agni repulsus dixit: ‘At tu ante sex menses mihi maledixisti.’ Agnus timore tremens respondit: ‘Sed tum nondum natus eram.’ Lupus iratus dixit: ‘Pater certe tuus mihi maledixit’. Et ita correptum agnum miserum laceravit.’

Vargen och lammet

En varg och ett lamm kom en gång till samma bäck. Vargen stod högre upp och lammet lägre ner. Den elaka vargen, som sökte en orsak till gräl, sade: ‘Varför gör du vattnet grumligt för mig när jag dricker.’ Förskräckt av vargens ord svarade lammet: ‘Hur kan jag göra det, varg? Vattnet flyter ju från dig till mig.’ Vederlagd av de sanna orden från lammet sade vargen: ‘Men du talade illa om mig för sex månader sedan.’ Lammet svarade darrande av fruktan: ‘Men då var jag ännu inte född.’ Vargen sade arg: ‘Din far talade säkert illa om mig’. Och så grep vargen det stackars lammet och slet sönder det.

Kurser och val

Kursval och bred högskolebehörighet

Både det offentliga samhället och det enskilda näringslivet har behov av ungdom som har stor språklig kunskap, matematisk förmåga och förståelse för dagens miljöfrågor. Det humanistiska programmet kan ge både en god språkunderbyggnad och en bred högskolebehörighet om du gör genomtänkta kursval vid individuellt val och programfördjupning.

Välj exempelvis som individuellt val/programfördjupning i årskurserna 2 och 3

a) Matematik 2 i årskurs 2 eller
b) Matematik 2 i årskurs 2 och Naturkunskap 2 i årskurs 3 eller
c) Matematik 2 i årskurs 2 och Matematik 3 i årskurs 3.