VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för år 2023 från styrelsen för Svenska Klassikerförbundet

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Axel Hörstedt (ordförande), Gunhild Vidén (vice ordförande, förbundets representant i FIEC), Kjell Weinius (skattmästare, redaktör för Classica), Lisa Heine (sekreterare, representant för Euroclassica och gymnasielärare), Lovisa Brännstedt (medlem i Humtank samt representant för antikens kultur och samhällsliv), Mikael Johansson (representant för Göteborgs universitet och representant för grekiska), Cajsa Sjöberg (ansvarig för atenstipendierna och universitetsrepresentant för latin i Lund), Liselott Nilsson (gymnasielärare, samordnare för regionombuden och ansvarig för gymnasiefrågor), Ingvar Nilsson (ansvarig för förbundets tävling och kalender), Elis Wibacke (ansvarig för sociala medier samt för samarbeten med föreningar och förbund), Johanna Svensson (ansvarig för hemsidan), Annie Burman (redaktör för Classica, ansvarig för hemsidan) och Olivia Peukert Stock (chefredaktör för Classica, ungdomsrepresentant, ansvarig för sociala medier).
Revisorer har varit Hans Aili och Göran Bäärnhielm med Eva Tidner-Lewén och Erland Sellberg som ersättare.
Valberedningen har bestått av Hans Helander, Eva Nylander och Valter Lundell. Sammankallande har varit Hans Helander.

Årsmöte hölls den 3 februari 2023 på Stockholms universitet. Årsmötet avslutades med ett föredrag med titeln Petrus Artedi – äntligen i Rampljuset. Föreläsare var prof. em. Hans Aili.

I samband med årsmötet delades tre priser ut: till Viktor Johansson för bästa kandidatuppsats i latin, till Florian Jernberg för bästa kandidatuppsats i grekiska och till Andrea Nyholm för bästa kandidatuppsats i antikens kultur och samhällsliv. Före årsmötet hölls fortbildningsföreläsningar för förbundets medlemmar samt ett möte för styrelsen och förbundets regionombud.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda sammanträden. Dessa ägde rum den 4 februari på Stockholms universitet och den 16 september via ett digitalt möte. Styrelsesammanträdena har ägnats frågor om situationen för de klassiska språken och antikens kultur och samhällsliv vid de olika lärosätena i landet. Vidare diskussioner har gällt förbundets nya hemsida, förbundets närvaro i sociala nätverk, situationen för tidskriften Eranos, innehåll i förbundets tidning Classica, förbundets ekonomi samt tävlingar och aktiviteter för universitetsstuderande och gymnasieelever. I akt och mening att förbättra förbundets ekonomi har styrelsen även detta år låtit färdigställa en kalender att försäljas till medlemmar och andra intresserade. Styrelsen har också diskuterat rekrytering av nya medlemmar, samt organiserat fortbildning för latinlärare inom förbundets ämnesområden.

Förbundet har förmedlat två elevstipendier för vistelse i Aten under en vecka våren 2023 i Svenska Atheninstitutets regi. Stipendierna, som bekostas av Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner och av Staffan Edmars fond, tilldelades detta år Johanna Näslund, Katedralskolan i Linköping, och Dina Al-Asadi, Vasaskolan i Gävle.

I Ingvar Nilssons regi har förbundet anordnat tävlingen Dicta et Scripta för tolfte gången. Tävlingen är ett ordkunskapstest för gymnasieelever i latin. Tävlingens resultat presenterades i Classica och på hemsidan, och vinnarna fick diplom och bok som pris.

Tidskriften Classica med underrubriken Meddelanden från Svenska Klassikerförbundet har erhållit bidrag från Harald och Tonny Hagendahls minnesfond och utkommit med två nummer. Redaktionskommittén för Classica har bestått av Olivia Peukert Stock, Annie Burman och Kjell Weinius.

Förbundet har en hemsida (klassikerforbundet.se). Denna hemsida genomgick en omfattande omarbetning under året och innehåller information om förbundet och om pågående forskning, diverse material från Classica, länkar till andra klassiska hemsidor, pedagogiskt material och informationsmaterial till gymnasieelever. Ansvariga för hemsidan har varit Annie Burman och Johanna Svensson.

Förbundet har en Facebookgrupp med för närvarande 271 medlemmar, och ett Instagramkonto med just nu 179 följare. Dessa grupper är öppna för alla, och där publiceras information om evenemang, nyheter i den klassiska världen och undervisningstips.
Ansvarig för förbundets sociala medieverksamhet har varit Elis Wibacke och Olivia Peukert Stock.

Förbundet är ägare till tidningen Eranos, vars redaktion är underställd styrelsen. Redaktionskommittén har under året bestått av Eric Cullhed, Uppsala universitet, Erik Bohlin, Göteborgs universitet och Anna Fredriksson, Uppsala universitetsbibliotek.

Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond står under överinseende av förbundets styrelse, som utser fondens styrelse och revisorer. Denna styrelse har under året bestått av Hans Aili, ordförande; Hans Helander, ledamot; Erika Kihlman, ledamot; Maria Plaza, suppleant; Dominic Ingemark, suppleant. Revisorer har varit revisorsbyrån PwC med Erik Stenbeck som huvudansvarig revisor och Kjell Weinius som lekmannarevisor.

Nämnden för Staffan Edmars fond har beviljat ett bidrag på sammanlagt 8 000 kronor för en gymnasieelevs resa till och vistelse i Aten.

Svenska Klassikerförbundet är medlem i Euroclassica, en organisation för klassiska språk i Europa. Lisa Heine deltog som representant för förbundet i Euroclassicas generalkonferens som hölls i Jena, Tyskland.
Svenska Klassikerförbundet är också medlem i den internationella organisationen FIEC. Vårt förbund representeras där av Gunhild Vidén.

Förbundet hade den 31 december 2023 285 medlemmar, en ökning med 15 från förra året. Av dessa var 3 hedersmedlemmar (+/- 0), 124 yrkesverksamma (+/- 0), 119 pensionärer (+4) och 20 studerande (+3). 19 personer har tillerkänts gratis medlemskap under året (+8). Vidare har Classica 3 prenumeranter utanför medlemsgruppen.

Kassabehållningen var vid årets utgång 520 422 kronor och 72 öre.

För styrelsen

Axel Hörstedt
ordförande

Lisa Heine
sekreterare