VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för år 2022 från styrelsen för Svenska Klassikerförbundet

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Axel Hörstedt (ordförande), Gunhild Vidén (vice ordförande), Kjell Weinius (skattmästare), Eva Schough Tarandi (sekreterare, representant för Euroclassica och gymnasielärare), Lisa Heine (vice sekreterare och gymnasielärare), Lovisa Brännstedt (medlem i Humtank samt representant för antikens kultur och samhällsliv), Mikael Johansson (representant för Göteborgs universitet och grekiska), Cajsa Sjöberg (ansvarig för atenstipendierna och universitetsrepresentant för latin i Lund), Liselott Nilsson (gymnasielärare, samordnare för regionombuden och ansvarig för gymnasiefrågor), Daniel Pettersson (representant för Stockholms universitet), Elis Wibacke (ansvarig för sociala medier, Facebook och Instagram samt för samarbeten med föreningar förbund), Hedvig Söderström (ungdomsrepresentant, ansvarig för hemsidan och t-shirtprojektet).

Revisorer har varit Hans Aili och Göran Bäärnhielm med Eva Tidner-Lewén och Erland Sellberg som ersättare.

Valberedningen har bestått av Hans Helander, Eva Nylander och Valter Lundell. Sammankallande har varit Hans Helander. 

Årsmöte hölls den 4 februari 2021 på Humanisten på Göteborgs universitet. Årsmötet avslutades med ett föredrag med titeln Vägarna genom medeltidens Rom. Inskrifter och itinerarier. Föreläsare var docent Anna Blennow.

I samband med årsmötet delades tre priser ut: till Olivia Peukert Stock för bästa masteruppsats i latin, till Yves Diop för bästa kandidatuppsats i antik grekiska och till Isabella Jäger för bästa kandidatuppsats i antikens kultur och samhällsliv.

Före årsmötet hölls fortbildningsföreläsningar för förbundets medlemmar samt ett möte för styrelsen och förbundets regionombud.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda sammanträden. Dessa ägde rum den 5 februari på Humanisten på Göteborgs universitet och den 17 september på Katedralskolan i Linköping. Styrelsesammanträdena har ägnats frågor om situationen för de klassiska språken och antikens kultur och samhällsliv vid de olika lärosätena i landet. Vidare diskussioner har gällt förbundets närvaro i sociala nätverk, situationen för tidskriften Eranos, innehåll i förbundets tidning Classica, förbundets ekonomi samt tävlingar och aktiviteter för universitetsstuderande och gymnasieelever. I akt och mening att förbättra förbundets ekonomi har styrelsen även detta år låtit färdigställa en etymologikalender att försäljas till medlemmar och andra intresserade. Styrelsen har också diskuterat rekrytering av nya medlemmar, samt organiserat fortbildning för latinlärare inom förbundets ämnesområden.

Förbundet har förmedlat fyra elevstipendier för vistelse i Aten under en vecka våren 2022 i Svenska Atheninstitutets regi. Stipendierna, som bekostas av Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner och av Staffan Edmars fond, tilldelades detta år Fay Frängqvist, Brogårdsgymnasiet Kristinehamn, Ivar Jernberg, Vasaskolan Gävle, Molly Seidlitz, Alléskolan Hallsberg och Felix Sjögren, Södra Latins gymnasium Stockholm.

I Ingvar Nilssons regi har förbundet anordnat tävlingen Dicta et Scripta för tionde gången. Tävlingen är ett ordkunskapstest för gymnasieelever i latin. Tävlingens resultat presenterades i Classica och på hemsidan, och vinnarna fick diplom och bok som pris.

Tidskriften Classica med underrubriken Meddelanden från Svenska Klassikerförbundet har erhållit bidrag från Harald och Tonny Hagendahls minnesfond och utkommit med två nummer. Redaktionskommittén för Classica har bestått av Axel Hörstedt, Lisa Hagelin och Kjell Weinius,

Förbundet har en hemsida (www.klassikerförbundet.se). Sidan innehåller information om förbundet och om pågående forskning, diverse material från Classica, länkar till andra klassiska hemsidor, pedagogiskt material och informationsmaterial till gymnasieelever. Redaktör för hemsidan har varit Hedvig Söderström.

Förbundet har en Facebookgrupp med för närvarande 251 medlemmar. Facebookgruppen är öppen för alla, och där publiceras information om evenemang, nyheter i den klassiska världen och undervisningstips.

Ansvarig för förbundets sociala medieverksamhet har varit Elis Wibacke.

Förbundet har också ett instagramkonto, där olika styrelsemedlemmar bidragit med inlägg under året.

Förbundet är ägare till tideningen Eranos, vars redaktion är underställd styrelsen. Redaktionskommittén har under året bestått av Johanna Akujärvi, Lunds universitet, Erik Bohlin, Göteborgs universitet, Eric Cullhed, Uppsala universitet och Anna Fredriksson, Uppsala universitetsbibliotek.

Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond står under överinseende av förbundets styrelse, som utser fondens styrelse och revisorer. Denna styrelse har under året bestått av Hans Aili, Hans Helander och Eva Odelman. Revisorer har varit revisorsbyrån PwC med Erik Stenbeck som huvudansvarig revisor och Kjell Weinius som lekmannarevisor.

Nämnden för Staffan Edmars fond har beviljat ett bidrag på sammanlagt 14.000 kronor för två gymnasieelevers resa till och vistelse i Aten.

Svenska Klassikerförbundet är medlem i Euroclassica, en organisation för klassiska språk i Europa. Eva Schough Tarandi har representerat förbundet i Euroclassica.

Svenska Klassikerförbundet är också medlem i den internationella organisationen FIEC. Vid FIECS generalförsamling, som detta år hölls digitalt, representerades förbundet av Gunhild Vidén, som även var president för FIEC fram till generalförsamlingen.

Förbundet hade den 31 december 2022 270 medlemmar, en ökning med 17 från förra året. Av dessa var 3 hedersmedlemmar (-1), 124 yrkesverksamma (- 1), 115 pensionärer (+15) och 17 studerande (-4). 11 personer har tillerkänts gratis medlemskap under året (+8). Vidare har Classica 3 prenumeranter utanför medlemsgruppen.

Kassabehållningen var vid årets utgång 446.086 kronor och 88 öre.

För styrelsen

Axel Hörstedt
Ordförande

Lisa Heine
Sekreterare