Athenvännernas studentstipendium: utlysning

STIPENDIUM FÖR STUDENTER PÅ GRUNDNIVÅ
Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om
10 000 kronor.
Stipendiet erbjuder studenter på grundnivå och avancerad nivå i ämne med
koppling till det antika eller moderna Grekland möjlighet att besöka Grekland i
syfte att förkovra sig, samt bredda eller fördjupa sina studier. Stipendiet är i
första hand avsett att användas för resa till och uppehälle i Grekland under en
tidsperiod om minst en vecka, gärna längre. I mån av plats kan bostad erbjudas
vid Atheninstitutet. Stipendiet söks på svenska, och företräde ges till studenter
vid svenska lärosäten. Stipendiaten förutsätts vara betalande medlem i
vänföreningen vid ansökningstillfället. Efter avslutad stipendieperiod emotser
föreningen en redogörelse av densamma för eventuell publicering i
medlemstidskriften Hellenika.
Ansökan skall innehålla en enkel projektbeskrivning av vad den sökande
planerar att göra under vistelsen i Grekland, uppgifter om aktuella studier samt
en kortfattad budget.
Ansökan skickas med e-post till lars.nordgren@su.se senast den 6 februari
2024.
Ansökan som inkommer efter föreskriven tid upptas inte till bedömning.