Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 haft följande sammansättning:

Björn Börjeson (ordförande), Gunhild Vidén (vice ordförande och ansvarig för universitetsfrågor), Joanna Engstedt (sekreterare), Kjell Weinius (skattmästare), Lovisa Brännstedt (ansvarig för hemsidan och representant från antikens kultur och samhällsliv), Mikael Bergkrantz (ansvarig för Facebook), Staffan Edmar (sakkunnig i skolfrågor), Ingvar Nilsson (tävlingsansvarig), Eva Schough Tarandi (representant i Euroclassica), Cajsa Sjöberg (ansvarig för Atenstipendierna), Moa Ekbom, Håkan Plith, Lisa Heine (representant från SU), David Westberg (representant från UU), Axel Hörstedt (redaktör för Classica) och Dennis Ohlsson (ungdomsrepresentant).

Revisorer har varit Göran Bäärnhielm och Annika Ström med Erland Sellberg och Eva Tidner-Lewén som ersättare.

Valberedningen har bestått av Hans Helander, Valter Lundell och Eva Nylander. Sammankallande har varit Hans Helander.

Årsmöte hölls på Göteborgs universitet den 29 januari 2016 varvid 28 medlemmar närvarade. Under årsmötet utdelades pris för bästa kandidatuppsats i klassiska språk eller antikens kultur för andra gången. Priset tilldelades Christoffer Bartholin i Lund för hans kandidatuppsats i latin. Innan årsmötet hölls en fortbildningsdag och samverkanskonferens om humanistisk utbildning, som avslutades med ett föredrag av f. statsrådet Bengt Göransson om humanioras roll i dagens samhälle. Till detta föredrag var alla medlemmar av förbundet inbjudna.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda sammanträden: den 30 januari i Göteborg och den 24 september i Stockholm. Styrelsesammanträdena har ägnats frågor som situationen för tidskriften Eranos, innehåll och organisation av förbundets tidning, regionombudens nya organisation, förbundets ekonomi, tävlingar och aktiviteter för universitetsstuderande och gymnasieelever. Även situationen för de klassiska språken och antikens kultur och samhällsliv vid de olika lärosätena i landet har behandlats. Styrelsen har också diskuterat utformningen av förbundets årsmöten och kommande fortbildning samt förbundets rekrytering av nya medlemmar. Andra viktiga frågor har gällt diskussioner kring det humanistiska programmet och förbundets närvaro i sociala nätverk.

Förbundet har förmedlat två elevstipendier för vistelse i Aten under en vecka våren 2016 i Svenska Institutets regi. Stipendierna, som bekostas av Föreningen Svenska Ateninstitutets Vänner och av Staffan Edmars fond, tilldelades detta år Jonina Andersson, Jämtlands gymnasium Wargentin i Östersund, och Hilda Appelgren, Kungsholmens gymnasium i Stockholm.

I Ingvar Nilssons regi har förbundet anordnat tävlingen Dicta et Scripta för sjätte gången. Tävlingen är ett ordkunskapstest för gymnasieelever i latin. Vinnarna i tävlingen fick diplom och bok som pris. Resultaten presenterades i Classica och på hemsidan.

I år genomfördes ingen statistikundersökning av skolor och lärare med undervisning i klassiska språk och människans språk. Regionombudens uppdrag har omarbetats.

Tidskriften Classica med underrubriken ”Meddelanden från Svenska Klassikerför-bundet” har erhållit bidrag från Hagendahls minnesfond och utkommit med två nummer. Redaktör för Classica har varit Axel Hörstedt.

Styrelsen har en hemsida (www.klassikerforbundet.se). Där finns information om förbundet och om pågående forskning, diverse material från Classica, länkar till andra klassiska hemsidor och informationsmaterial till gymnasieelever. Styrelsemedlemmen Håkan Plith driver webbplats om det humanistiska programmet för skolanställda och elever (www.sprakinriktning.se). Redaktör för hemsidan har varit Lovisa Brännstedt.

Förbundet har en Facebookgrupp med 99 medlemmar som är öppen för alla. I gruppen publiceras evenemang, nyheter i den klassiska världen och undervisningstips.

Förbundet är ägare till tidskriften Eranos, vars redaktion är underställd styrelsen. I redaktionskommittén sitter Johanna Akujärvi, Lunds universitet, Erik Bohlin, Göteborgs universitet, Eric Cullhed, Uppsala universitet och Gunhild Vidén, Göteborgs universitet.

Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond står under överinseende av förbundets styrelse, som utser fondens styrelse och revisorer. Denna styrelse har under året bestått av Hugo Montgomery, Hans Helander och Eva Odelman. Revisorer har varit auktoriserad revisor Anne Lengholt, Stockholm, och Staffan Edmar.

Nämnden för Staffan Edmars fond har beviljat två bidrag: 6.000 för stipendium till en gymnasieelev för studieresa till Aten och 3.200 kronor för trycknings- och distributionskostnaden för informationsfoldern Inriktning Språk på det Humanistiska gymnasieprogrammet.

Klassikerförbundet är medlem i Euroclassica, en organisation för klassiska språk i Europa. Eva Schough Tarandi representerar förbundet i Euroclassica.

Klassikerförbundet är också medlem av den internationella organisationen FIEC. Förbundets representant har varit Gunhild Vidén som även sitter i styrelsen för FIEC.

Förbundet hade den 31 december 2016 totalt 265 medlemmar, av vilka 5 (+/-0) var hedersmedlemmar, 123 yrkesverksamma (-10), 110 pensionärer (-3) och 18 studerande (+6). Nio personer har tillerkänts gratis medlemskap under året. Vidare har Classica tre prenumeranter utanför medlemsgruppen.

Kassabehållningen var vid årets utgång 306 253 kronor och 23 öre.

För styrelsen

Björn Börjeson                                                         Joanna Engstedt                     

Ordförande                                                            Sekreterare

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s