Eva Schough Tarandi prisas för berömvärd lärargärning

Idag vill vi gratulera Eva Schough Tarandi, lärare på Kungsholmens gymnasium i Stockholmoch styrelseledamot i Svenska Klassikerförbundet, som har tilldelats Vitterhetsakademins pris för berömvärd lärargärning! Eva har särskilt uppmärksammats för sina insatser för de klassiska språken i en svår tid för dessa ämnen och inte minst för hennes arbete i den europeiska samarbetsorganisationen Euroclassica.
Stort grattis, Eva!

Annonser

Omnibus archive

Klassikerförbundet ber om att få önska god fortsättning och vill samtidigt tipsa om att Omnibus, tidskrift för the Joint Association of Classics Teachers och the Classical Association i Storbritannien, nu har lagt ut sitt arkiv på Internet Archive, för fri användning. Det rika bildmaterialet som ingår i den tryckta upplagan ingår dock inte, av copyrightskäl, men i övrigt kan materialet användas utan någon kostnad. Man hittar det på adressen https://archive.org/details/omnibuscatalogue.

Om gymnasieutredningens förslag om revidering av GY2011

När det gäller det humanistiska programmet innehåller detta förslag både positiva och potentiellt negativa punkter. Bland de positiva måste man främst nämna att utredningen anser ”att det i dagsläget inte finns skäl att ifrågasätta humanistiska programmet som ett självständigt program”. Det som eventuellt kan slå mot latinet är däremot att utredningen föreslår ”att en programstruktur utan inriktningar skulle kunna tillgängliggöra humaniora för fler elever”. Kursen Latin – språk och kultur 1 är ju i dagsläget obligatorisk på inriktningen Språk men det är ju inte alls säkert att så skulle bli fallet på ett inriktningslöst humanistiskt program. Om detta vet vi dock absolut inget än. Vi vet inte ens om förslaget att göra HU inriktningslöst kommer med i regeringens proposition till riksdagen och än mindre vad latinet får för position bland ämnena på det i så fall sammanslagna programmet. Frågan om vilka ämnen som ska finnas på ett program är förmodligen en fråga som behandlas på Skolverket och inte i riksdagen. Det styrelsen för Klassikerförbundet nu kommer att göra är att vänta på rätt tillfällen för att skicka in skrivelser/remissvar till berörda beslutsfattare. Detta är en fråga som kommer att ha högsta prioritet under den närmaste framtiden och naturligtvis vid styrelsemötet i februari. Vi tar gärna emot tankar och synpunkter från förbundets medlemmar.